1. Nëse akoma nuk jeni pjesë e forumit, ju ftojmë që të bëheni pjesë e këtij forumi duke u regjitruar.
  Dismiss Notice
 2. Ata qe kan harru password apo user ne te kontaktojn ne PM ju trregojm password.
  Dismiss Notice

Programimi ne C# (C++)

Tema tek 'PC - Tutoriale/Mesime' e hapur nga daNz:), 10 Qershor 2015.

View Users: View Users
 1. daNz:)

  daNz:) Legend

  Anëtarësuar:
  16 Shtator 2013
  Postimet:
  2,161
  Pëlqime të marrura:
  0
  [​IMG]

  1.1 Rreth udhëzuesit

  Të dashur miq në mësimet e mëparshme kam folur pjesërisht rreth programimit ne c dhe c++ ,por kësaj here do ndalem pak më hollësish në mënyre të tillë që ju të futeni më në brendësi të anës mësimore si programues të denjë dhe të aftë.Ky udhëzues mësimor është i vleshëm për të gjithë,veçanarishtë për studentët.

  Ky udhëzues është shkruar për të plotësuar Programim kursit OUCS në C , por edhe për të shërbyer si një referencë në aspektet thelbësore të C-s. Ajo ka për qëllim për të futur gjuhën C për ata që janë tashmë të njohur me programimin në një gjuhë tjetër .Unë do t'ju tregojë se si janë zbatuar strukturat themelore të programimit duke përdorur sintaksën e C-s.

  Po,ke ky udhëzues dhe sigurisht në OUCS që ne do të mësojmë në ANSI C , por kur ajo ndryshon në mënyrë të konsiderueshme nga Kernighan dhe Ritchie ( K & R ) C ,ku metodat K & R mund të kenë qenë të përfshira në të.Është e dobishme për të parë K & R variante ,sepse është e mundur që ju do të hasni K & R kodimin.Ushtrimet do jenë të përfshira në udhëzimet e mëposhtëme,së bashku me një listë në të cilën do e ushtroj, ju lutem ndiqni me imtësi dhe kujdes të veçantë çdo kapitull.

  Pse të përdorni C-n ?

  C ( versioni i saj dhe orientimi objekt , C + + ) është një nga gjuhët më të përdorura gjerësisht e programimit të brezit tretë .Fuqia e saj dhe fleksibiliteti sigurues është ende zgjedhja numër një për pothuajse në të gjitha fushat e aplikimit , veçanërisht në mjedisin e zhvillimit të softuerit .

  Shumë aplikacione janë të shkruara në C ose C + + , duke përfshirë hartuesit për gjuhë të tjera programore .Gjuha e shumë sistemeve operative janë të shkruara dhe të përfshirë në Unix , DOS dhe Windows .Ajo vazhdon të përshtatet për përdorime të reja , e cila kjo e fundit është duke u përshtatur edhe në Java ,dhe është përdorur për aplikimet e internet programimit.

  Rëndësia e saj është se , ka fleksibilitet dhe është e lëvizshëme , ajo mund të prodhojë shpejtë, kodin kompakt , ku u ofron programuesëve objekte për të krijuar dhe kontrolluar struktura komplekse ( p.sh. mësimi në C + + ) dhe rutinat e nivelit të ulët për të kontrolluar hardware ( si p.sh. ndërpret input dhe output portet në sistemin operativ ) . Ajo është gjithashtu një nga gjuhët e pakta që kanë një standard ndërkombëtar , (ANSI C) . Sfondi dhe avantazhet e C-s janë të mbuluara në mënyrë më të detajuar në Kapitullin që do flasim më poshtë (15) .


  2. Një shembull,programimi në C


  /* This program prints a one-line message */
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  printf("Hello World\n");
  return 0;
  }  /* This program ... */ Simbolet / * dhe * / caktojnë kufijtë e një komenti.Komenti shpërfillohet nga hartuesi 1, dhe është përdorur për të siguruar informacion të dobishëm për njerëzit që do të lexojnë programin.


  main() Programet C përbëhen nga një ose më shumë funksione.Një dhe vetëm një prej këtyre funksioneve duhet të quhet kryesore. Kllapa() fill mbas mbarimit tregon fjalën kryesore dhe se ajo është një funksion dhe jo një ndryshore variabël.


  { } Tregon formatimin e teksteve që rrethojnë trupin e funksionit, i cili përbëhet nga një ose më shumë udhëzime (deklarat).


  printf() Eshtë një funksion bibliotek që përdoret për të shtypur në qarkullimin e prodhimit standard (zakonisht në ekran treguesin).


  "Hello World\n" është një varg konstant,por ju mund t'a ndryshoni dhe të shkruani një teks që dëshironi.


  \n Eshtë karakteri i një linje të re.


  ; Tregon përfundimin e një deklarate.


  return 0; Kthehen vlerën zero të sistemit operativ
  .


  C është rasti i ndjeshm, kështu që emrat e funksioneve (kryesuesët dhe printf) duhet të shtypen në rastin më të ulët si më sipër.Me disa përjashtime, çdo shumë e hapësirës të bardhë (hapësira, skeda dhe linja e re) mund të përdoret për të bërë programet tuaja më të lexueshëm.Ka shumë konventa për paraqitjen e programit, vetëm të zgjidhni atë që ju përshtatet, ose si alternativë të merrni një program të formatit tuaj.


  3.Ndryshoret dhe Shprehjet

  3.1. Deklarata e ndryshueshme


  Ndryshorja duhet të deklarohet jashtë një funksioni ose në fillim të një bllok të kodit, pas hapjes {dhe para saj do deklarat tjera. Shih seksionin e mëposhtëm 7.1 për hollësi të mëtejshme. Ajo duhet të deklarohet para përdorimit,dhe llojet duhen normalisht të specifikohen(përjashtime janë deklaratat e jashtme dhe statike ku tipi int është nënkuptuar, shih seksionin e mëposhtëm 7.2).

  int miles, yards; /* global variables */
  main()
  {
  float kilometres; /* local variables */


  3.2 Llojet ndryshueshme  Ka një numër të "ndërtuar" llojeve të të dhënave në C.Këto janë të shënuara më poshtë. Aty ku ekziston një e dhënë e shkurtër i emrit të tipit, kjo është dhënë në kllapa; ku në thelb lloji i bazës int është nënkuptuar sa herë e shkurtër, e gjatë, ose e panënshkruar përdorjen.

  short int (short)
  unsigned short int (unsigned short )
  char
  unsigned char
  signed char
  int
  unsigned int (unsigned )
  long int (long)
  unsigned long int (unsigned long )
  float
  double
  long double

  Gama e vlerave që mund të ruhen në variablat e këtyre llojeve do të varet nga hartuesi dhe kompjuteri që ju jeni duke përdorur, por në një PC IBM hartuesi Borland Turbo C vargjet janë:

  short int -128 ® 127 (1 byte)
  unsigned short int 0 ® 255 (1 byte)
  char 0 ® 255 or -128 ® +127 2 (1 byte)
  unsigned char 0 ® 255 (1 byte)
  signed char -128 ® 127 (1 byte)
  int -32,768 ® +32,767 (2 bytes)
  unsigned int 0 ® +65,535 (2 bytes)
  long int -2,147,483,648 ® +2,147,483,647 (4 bytes)


  unsigned long int 0 ® 4,294,967,295 (4 bytes)
  float saktësia e pikës së vetme lundruese (4 bytes)
  double saktësia e dyfishtë e pikës lundruese (8 bytes)
  long double zgjerimi i pikës të saktësisë lundrues (10 bytes)

  Në ANSI C standardi i vetëm për numrin e bajtave është përdorur për të ruajtur një int të gjatë dhe është e barabartë ose më e madhe se numri që përdoret për të ruajtur një int, dhese madhësia e një int-i është të paktën po aq e madhe sa madhësia e një int-i të shkurtër.Operatori C, sizeof, raporton numrin e bajtave dhe përdoret për të ruajtur një ndryshore të tipit 3, dhe kështu më lart mund të rishkruhen si:

  sizeof(long int) > sizeof(int) > sizeof(short int)

  Ky mund të jetë rasti për sistemin e kompjuterit tuaj, ku madhësitë për të tre janë të njëjta.

  E njëjta gjë vlen për të tre llojet e lundruesit në atë pikë:Si p.sh

  sizeof(long double) > sizeof(double) > sizeof(float)


  Nëse ju keni një hartues ANSI C, vargjet aktuale për sistemin tuaj mund të gjenden në arkitra "header" e dosjeve limits.h sidhe për numërin e llojeve të plotë që ndodhet në float.h.ANSI C ka kualifikuesët e nënshkruar të cilat nuk mund të aplikohen në asnjë nga llojet e numërave të plotë (duke përfshirë char).Nënshkruesi është i paracaktuar "default" për të gjitha llojet int, por gjithmonë varet nga hartuesi(for char).


  3.3 Emrat e ndryshueshme


  Emrat e ndryshueshm dhe funksioni(ose identifikimi) duhet të përbëhet nga një letër e ndjekur nga çdo kombinim i shkronjave dhe shifrave.Underscore (_) trajtohet si një letër dhe është e mundur të ketë identifikues që fillojnë me një nënvizim.

  Megjithatë, identifikues që fillojnë me një nënvizim ose që ndiqet nga një tjetër nënvizues si ne rastin e sipërm janë të rezervuar për egzekutim fotografi.Ndërsa identifikuesët që fillojnë me një të nënvizuar të ndjekur nga një kombinim më të ulët janë të rezervuara për identifikuesit e fushës të skedës. Prandaj, përdorimi i nënvizuar i shkronjës së parë të një identifikuesi nuk është e këshillueshme.

  Identifikuesët ndryshojnë në mënyrë interesante sipas rastit dhe përcaktimitSipërme, kështu që fred dhe Fred janë emra të njëjtë dhe identifikues të ndryshm.ANSI C thekson se 31 karakteret e para të një identifikuesi janë të rëndësishme me përjashtim të objekteve me lidhjeje të jashtme. Variablat e jashtme janë ato që janë deklaruar jashtë
  nga çdo funksion i të gjitha funksioneve të jashtme; të gjitha objektet e jashtme (variablat dhe funksionet) kanë lidhje të jashtme nëse nuk janë deklaruar që të jenë statike (do shihni në kapitullin e ardhshëm 7.2).

  Emrat janë përdorur nga lidhësit, të cilat nuk janë pjesë e C-s, kufizimet për numrin e karaktereve të rëndësishme shumë janë,vetëm gjashtë karaktere dhe asnjë dallim midis rastit të sipërm dhe të poshtëm. Disa lidhesa do të jenë më mirë se kjo më poshtë, por ajo nuk mund të mbështetet mbi të. Për këtë arsye, në vijim është e rrezikshme, pasi emrat e variablave nuk ndryshojnë në gjashtë karakteret e para.

  Shembull:

  int integer1;
  int integer2;
  int main()
  {}  3.4 Caktimi

  Detyra është procesi i magazinimit të një vlere te variablit, për shembull:

  miles = 26;

  Milja e ndryshueshme është e njohur si vlera e ndryshimit e Left Hand Side, dmth ajo duhet të ndryshohet që të jetë në gjendje për të ruajtur një vlerë të re.


  3.4.1 Operatorët e Detyrave

  C-ja ka shumë operatorë caktimi.Si p.sh Pascal dhe Fortran,ja ku keni shembullin shifni si më poshtë.

  = caktoj
  += caktojë me shtesë
  -= caktim me Zbritje
  *= caktim me shumëfishim
  /= caktim me ndarje
  %= caktim me pjesën e mbetur
  >>= caktim me zhvendosje të drejtë

  &= caktim bitwise AND (see 3.8)
  ^= caktim bitwise XOR
  |= caktim bitwise OR  Po,natyrisht të gjithë, por operatorit të parë caktimi i bëhet në metoda të shkurtra, të modifikuar nga një variabël apo objekt.Për shembull, dy deklaratat e mëposhtme janë ekuivalente:

  a = a + 17;
  a += 17;


  Caktimi i operatorëve duhet të bëhet në mënyrë të drejtë dhe të saktë,sepse specifikimi i objektit që duhet modifikuar është i gjatë dhe i komplikuar, dhe shansi për gabim në specifikim është dy herë është i madh.

  Mesime per Kompjuter
   
 2. rroNy

  rroNy Hero

  Anëtarësuar:
  22 Gusht 2013
  Postimet:
  707
  Pëlqime të marrura:
  0
  te lumt !
   
 3. daNz:)

  daNz:) Legend

  Anëtarësuar:
  16 Shtator 2013
  Postimet:
  2,161
  Pëlqime të marrura:
  0
  faleminderit
   
 4. Str1k3

  Str1k3 Nëntoger

  Anëtarësuar:
  18 Nëntor 2016
  Postimet:
  70
  Pëlqime të marrura:
  6
 5. RanGerSONE

  RanGerSONE Leitenant

  Anëtarësuar:
  6 Prill 2013
  Postimet:
  359
  Pëlqime të marrura:
  1
  i Mir koka tuto p.s Ka hale sene kogja shum mu shtu kqyri nashta e permirsoj pak ket tuto tuj shtu sene tjera edhe pse si merr vesh.
  se 99% t forumit jon qe se marrim vesh C/C++ ;) sja vlen bile as me shpernda po GJ pun t mir ke bo
   

Shpërndaje faqen